कृषि भ्रमण को क्रममा भएको दुर्घटना --धनकुटा ,भेडेटार