आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागी न्युनतम रोजगारमा संकलन हुनका लागी निवेदन संकलन सम्बन्धमा

आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागी न्युनतम रोजगारमा संकलन हुनका लागी निवेदन संकलन सम्बन्धमा |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: