सूचना तथा समाचार

नगर सभा

नगर सभाको पाँचौ बजेट अधिवेशन आहवान गरिएको सम्बन्धी सूचना |

दस्तावेज: 

सवारी सम्बन्धि सूचना |

सवारी सम्बन्धि सूचना |

बोलपत्र स्वीकृतिको लागी आवश्यक सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको लागी आवश्यक सूचना 

दस्तावेज: 

सेवा बन्द रहने समबन्धि सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा |

सेवा बन्द रहने समबन्धि सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०७७/०७८/०४ को नतिजा सम्बन्धि सूचना

विज्ञापन नं. ०७७/०७८/०४ को नतिजा सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

विज्ञापन नं. ०७७/०७८/०३ को नतिजा सम्बन्धि सूचना

विज्ञापन नं. ०७७/०७८/०३ को नतिजा सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

सर्वेअर अमिन

सर्वेअर अमिन 

दस्तावेज: 

Pages