सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

कृषि स्नातक ,रोजगार सहायक ,आ.न.मी,पोषण स्वयंसेवक पदमा सफल उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना |

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

पोषण स्वयंमसेवकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

पोषण स्वयंमसेवकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

अ.न.मी. को सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

अ.न.मी. को सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

रोजगार सहायकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

रोजगार सहायकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

कृषि स्नातक सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

कृषि स्नातक सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

नगर सभा बैठक स्थगित सम्बन्धमा |

नगर सभा बैठक स्थगित सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (तरकारी बाली ) तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (तरकारी बाली ) तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages