सूचना तथा समाचार

सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धि सूचना |

सेवा प्रवाह बन्द हुने सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

न्युनतम रोजगार संकलन हुन निवेदन दिने सम्बन्धमा |

न्युनतम रोजगार संकलन हुन निवेदन दिने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

जाडो विदा सम्बन्धमा |

जाडो विदा सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

कृषि स्नातक ,रोजगार सहायक ,आ.न.मी,पोषण स्वयंसेवक पदमा सफल उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना |

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

पोषण स्वयंमसेवकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

पोषण स्वयंमसेवकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

अ.न.मी. को सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

अ.न.मी. को सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages