मकै मिशन कार्यक्रमको कृषक समुह ,सहकरी ,सामुदायिक बिउ बैंक व्यवस्थापन समिति ,जल उपभोक्ता समिति ,निजि उधमी ,कम्पनि छनौट गरिएको सम्बन्धमा |

मकै मिशन कार्यक्रमको कृषक समुह ,सहकरी ,सामुदायिक बिउ बैंक व्यवस्थापन समिति ,जल उपभोक्ता समिति ,निजि उधमी ,कम्पनि छनौट गरिएको सम्बन्धमा |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: