बजेट तथा कार्यक्रम

बजेट बकतब्य

आ.व २०७८/०७९ मा यस नगरपालिकाको लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वितिय समानीकरण तथा राजस्व बाटफाट अनुदानको देहाय बमोजिम रहेको छ | 

दस्तावेज: 

Pages