यस फतुवा बियजपुर नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ |

 

म्याद थप सम्बन्धमा

आगामी आ.व २०७९/०८० का लागी न्युनतम रोजगार संकलन हुनका लागी निवेदन संकलन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages