सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

रोजगार सहायकको सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

कृषि स्नातक सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

कृषि स्नातक सुची प्रकाशन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

नगर सभा बैठक स्थगित सम्बन्धमा |

नगर सभा बैठक स्थगित सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (तरकारी बाली ) तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (तरकारी बाली ) तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र धान पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धमा

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र धान पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्झौता गर्न आउन सम्बन्धमा 

दस्तावेज: 

उखुं पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेल जडान सम्बन्धमा |

उखु पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेल जडानका लागी कार्यक्रम संचालनमा छनौट भएका निम्न कृषि /सहकारी /समुह /उधमी  फर्म लाई सम्झौता गर्न आउन हुन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages