सूचना तथा समाचार

सूचना सूचना सूचना

कोभिड -१९  को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न घर परिवारहरुलाई नगद हस्तान्तरण को निवेदन दिने सम्बन्धमा  

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

साना व्यवशायिक कृषि उत्पादन केन्द्र खाद्यान्न बाली (धान ) पकेट विकास सम्बन्धि सूचना |

दस्तावेज: 

उपभोगता समिति गठन गरि पठाई दिनु हुन बारे |

उपभोगता समिति गठन गरि पठाई दिनु हुन बारे |

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

मिक्स ग्राभेल स्टोर राखिएको सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना 

दस्तावेज: 

सम्झौता सम्बन्धमा |

मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन मा छनौट भएका निम्न कृषि सहकारी /समूह/उद्यमी/फर्म   लाई सम्झौता गर्न आउने  सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

म्याद थप सम्बन्धमा

आगामी आ.व २०७९/०८० का लागी न्युनतम रोजगार संकलन हुनका लागी निवेदन संकलन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

५० % अनुदान धान बिउ वितरण सम्बन्धमा |

५०% अनुदानमा धानको बिउ वितरण कार्यक्रम मा सहभागी हुन माग विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages