सूचना तथा समाचार

सम्झौता सम्बन्धमा |

मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन मा छनौट भएका निम्न कृषि सहकारी /समूह/उद्यमी/फर्म   लाई सम्झौता गर्न आउने  सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

म्याद थप सम्बन्धमा

आगामी आ.व २०७९/०८० का लागी न्युनतम रोजगार संकलन हुनका लागी निवेदन संकलन सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

५० % अनुदान धान बिउ वितरण सम्बन्धमा |

५०% अनुदानमा धानको बिउ वितरण कार्यक्रम मा सहभागी हुन माग विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

प्राविधिक  सहायक  उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना |

रोजगार संयोजक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना |

दस्तावेज: 

उम्मेदवार नामावली सुची प्रकाशित

उम्मेदवार नामावली सुची प्रकाशित 

दस्तावेज: 

सूचना को म्याद थप सम्बन्धमा |

मकै उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages