सूचना तथा समाचार

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

प्राविधिक  सहायक  उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना |

रोजगार संयोजक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना |

दस्तावेज: 

उम्मेदवार नामावली सुची प्रकाशित

उम्मेदवार नामावली सुची प्रकाशित 

दस्तावेज: 

सूचना को म्याद थप सम्बन्धमा |

मकै उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages