सूचना तथा समाचार

सूचना सूचना सूचना

सूचना सूचना सूचना 

दस्तावेज: 

कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना

व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक ) विकास कार्यक्रम संचालन तथा निरन्तरताको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना 

दस्तावेज: 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना

कार्यक्रम संचालन हुने स्थान र मिति 

दस्तावेज: 

नगर सभा

नगर सभाको पाँचौ बजेट अधिवेशन आहवान गरिएको सम्बन्धी सूचना |

दस्तावेज: 

सवारी सम्बन्धि सूचना |

सवारी सम्बन्धि सूचना |

बोलपत्र स्वीकृतिको लागी आवश्यक सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको लागी आवश्यक सूचना 

दस्तावेज: 

सेवा बन्द रहने समबन्धि सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा |

सेवा बन्द रहने समबन्धि सार्वजनिक सूचना सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

Pages